Close

Integritetspolicy

Vi förhåller oss till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vill du kontakta oss om hur vi behandlar dina personuppgifter så hittar du kontaktuppgifter längst ner. Integritetspolicyn kan komma att ändras. Den senaste versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på webbplatsen.

Integritetspolicy

Vi förhåller oss till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018.

 

I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

 

Vill du kontakta oss om hur vi behandlar dina personuppgifter så hittar du kontaktuppgifter längst ner. Integritetspolicyn kan komma att ändras. Den senaste versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på webbplatsen.

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även sådant som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när det är fråga om register.

För de flesta behandlingar som sker inom SWEKIPs verksamhet är SWEKIP SWEDEN AB personuppgiftsansvarig.

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din adress (post/leverans).

 

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla produkter du har köpt (exempelvis maskin, redskap, reservdel eller tjänst). Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig samt, i tillämpliga fall, för att administrera avtalet med dig. Därutöver kan vi komma att använda dina personuppgifter för att informera dig om produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig.

 

SWEKIP behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster.

 

Om SWEKIP skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, t ex för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in.

För medarbetare kan vi komma att behandla personuppgifter även på andra sätt än vad som nämnts ovan. Detta är främst kopplat till vår roll som arbetsgivare. Dessa uppgifter kan behövas för att hantera anställningsavtal och frågor kopplade till det. Det kan röra exempelvis kontonummer samt personnummer.

Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i samband med att du beställer en vara eller tjänst från oss eller tar kontakt med oss. Ibland hämtar vi uppgifter från tredje part. Det gäller:

 

Kreditupplysning
Alla bolag

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT-leverantörer. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss.

 

Vi kontrollerar självklart alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifterna.

 

När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan både handla om myndigheter, såsom Skatteverket, andra medlemsorganisationer och Svenskt Näringsliv. Vissa uppgifter kan även lämnas för statistiska ändamål.

 

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Vi kan komma att anlita leverantörer och partners att utföra uppgifter för SWEKIP. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att dessa mottagare får tillgång till dina personuppgifter.

 

SWEKIP kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t ex polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland är det inte möjligt.

 

För visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EES. Det gäller till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Som personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dessa behandlingar sker i enlighet med bestämmelser inom EU/EES.

 

När personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Hit hör bland annat ”Privacy Shield”, användningen av ”Binding Corporate Rules” och olika avtalslösningar. Standardiserade modellklausuler för dataöverföring, som antagits av EU-kommissionen, finns även tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver p g a lagstiftning t ex sparas minst sju år medan uppgifter om t ex specialkost raderas så snart evenemanget är avslutat.

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Hur du ska gå tillväga för att hantera dina rättigheter, se stycket ”Hantera dina rättigheter” längre ned. Här nedan listar vi den registrerades rättigheter:

 

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

 

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.

 

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
  • Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för.
  • Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.
  •  

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas.

 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

 

Om, och när, vi inte lägre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte rensar och raderar dina uppgifter.

 

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

 

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har, som registrerad rätt till dataportabilitet om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Ansökan om registerutdrag, begäran om rättelse eller annan rättighet du vill åberopa görs till info@swekip.se. Vi behandlar ditt önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 60 dagar. Om vi inte kan säkerställa din identitet kan vi komma att begära att du identifierar dig på lämpligt sätt. Mejla därför i möjligaste mån från den e-postadress du har registrerad hos oss.

I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat med hänsyn främst till att vi behöver ha en säker identifiering. Vad avser behandling av personnummer i form av organisationsnummer för enskild näringsverksamhet så krävs denna behandling.

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Datainspektionen (som inom kort byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se www.datainspektionen.se.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran kan du kontakta oss på: info@swekip.se eller via telefon på: 090-77 71 00.